Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όροι & προϋποθέσεις #makigiazonline

  1. Ο ιδιωτικός φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης Τσολάκη Μαρία-Tsolaki Beauty Center & Tsolaki Beauty Studies (Κ.Δ.Β.Μ. 1), με ΑΦΜ 045790246 Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή αρ. 60 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Μαρία Τσολάκη, ο οποίος στο εξής ονομάζεται “εκπαιδευτής”, στα πλαίσια σεμιναρίων πληροφοριακού και επιμορφωτικού χαρακτήρα παρέχει στη συμμετέχουσα τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα σεμιναριακό πρόγραμμα για την αρτιότερη εκμάθηση της τέχνης του μακιγιάζ, το οποίο θα οργανωθεί και θα παραδοθεί από την Χρυσάνθη Θουλιώτη του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 105004931 Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά σε ιστοσελίδα επιλογής του Εκπαιδευτή.
  2. Η συμμετέχουσα, ο γονέας ή ο κηδεμόνας της, αποδέχεται, ότι η συμμετέχουσα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει τα σεμινάρια τίμια και ευσυνείδητα και να επιδείξει αφοσίωση και επιμέλεια, για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμάθηση των τεχνικών μακιγιάζ. Ρητά συμφωνείται ότι η συμμετέχουσα θα αγοράσει με δικά της έξοδα τα υλικά και εργαλεία καθ’ υπόδειξη του Εκπαιδευτή, προκειμένου να μπορεί να ακολουθήσει τη ροή των σεμιναρίων.
  3. Η συμμετέχουσα αποδέχεται ότι απαγορεύεται ρητά η βιντεοσκόπηση ή η φωνητική καταγραφή των σεμιναρίων, εκτός αν της παραδοθεί από τον Εκπαιδευτή οπτικοακουστικό υλικό για δική της χρήση.
  4. Η Συμμετέχουσα εγγράφεται για ολόκληρη την περίοδο εκμάθησης και οφείλει να καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό διδάκτρων.
  5. Τα δίδακτρα της εκπαιδευτικής περιόδου ορίζονται στο ποσό των 399Ευρώ και θα καταβληθούν εφάπαξ με την εγγραφή σας στο διαδυκτιακο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η διάρκεια των σεμιναριακών μαθημάτων εξαρτάται από τον ρυθμό παρακολούθησης του εκπαιδευομενου . Ο εκπαιδευτής μετά το πέρας των σεμιναριακών μαθημάτων μπορεί να χορηγήσει στη συμμετέχουσα βεβαίωση παρακολούθησης αυτών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πιστοποίηση εκμάθησης της τέχνης του μακιγιάζ, καθώς η τελευταία εναπόκειται στην αφοσίωση, επιμέλεια και εξάσκηση της ίδιας της συμμετέχουσας.
  6. Εγγραφές και δίδακτρα δεν επιστρέφονται, δεν μεταβιβάζονται, ούτε συμψηφίζονται για περίοδο απουσιών και για τα σεμινάρια που χάνονται από υπαιτιότητα της Συμμετέχουσας, ο Εκπαιδευτής δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση να τα αναπληρώσει.
  7. Η Διεύθυνση μπορεί να τροποποιήσει το αρχικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων και τις δυνατότητές τους.
  8. Στην περίπτωση που συμμετέχουσα ασκεί ψυχολογική ή λεκτική βία σε άλλους μαθητές ή σε εκπαιδευτή, με αποτέλεσμα την παρακώλυση των σεμιναρίων λόγω συμπεριφοράς, τότε αποβάλλεται από την σχολή χωρίς επιστροφή χρημάτων.
  9. Απαγορεύεται ρητά απεσταλμένοι εκπαιδευτές άλλων σχολών με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με τον Εκπαιδευτή να παρουσιαστούν ως συμμετέχουσες, με σκοπό την υποκλοπή γνώσεων, σημειώσεων και φωτογραφικού υλικού της σχολής κατά την διάρκεια των σεμιναρίων. Κάθε παράβαση του παρόντος όρου, θα επισύρει τις νόμιμες αστικές και ποινικές κυρώσεις.
  10. Η σύμβαση αυτή σύμφωνα με το Νόμο μπορεί να καταγγελθεί από τους συμβαλλόμενους για σπουδαίο λόγο, τον οποίο οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν, πριν απ’ την καταγγελία στη Σχολή και να λάβουν γραπτή συναίνεση αυτής, ότι πράγματι υπάρχει ο σπουδαίος λόγος και μπορεί να γίνει καταγγελία. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής προχωρήσει σε καταγγελία για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Συμμετέχουσα δεν δικαιούται αποζημίωσης, που απορρέει από αυτήν την καταγγελία, ενώ τα προκαταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.